Plány péče

Pro každé ZCHÚ a jeho ochranné pásmo je periodicky zpracováván plán péče.

Struktura plánů péče pro maloplošná zvláště chráněná území se řídí Osnovou plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezrevace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich ochranná pásma. Vzhledem k tomu, že se struktura osnovy poměrně často mění, doporučujeme, ověřit platnou verzi na stránkách MŽP či AOPK.

Zpracování a schvalování plánů péče zajišťuje příslušný orgán ochrany přírody (OOP), který je oprávněn PP schválit:

  • CHKO, NP – MŽP
  • NPR a NPP mimo území CHKO – MŽP prostřednictvím územně příslušné správy CHKO
  • NPR a NPP na území CHKO – MŽP prostřednictvím Správy CHKO
  • PR a PP na území CHKO – Správy CHKO
  • PR a PP mimo území CHKO – krajský úřad

Zpracování PP lze zadat jen dostatečně kvalifikované fyzické nebo právnické osobě.

Ochranná pásma ZCHÚ: definuje § 37 zákona č.114/1992 Sb. a dále ustanovení vyhlášky č.395/1992 Sb. - nezbytnost souhlasu OOP k některým činnostem v OP.

§ 37: Ochranná pásma zvláště chráněných území

(1) Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná území před rušivými vlivy z okolí, může být pro ně vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém lze vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Ochranné pásmo vyhlašuje orgán, který zvláště chráněné území vyhlásil, a to stejným způsobem. Pokud se ochranné pásmo národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace nebo přírodní památky nevyhlásí, je jím území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území.

(2) Ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků, změnám kultury pozemku a ke stanovení způsobu hospodaření v lesích v ochranném pásmu je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.

Případné dodatky ke schváleným PP se zpracovávají tehdy, pokud se během období platnosti PP objeví nepředvídaný problém.

Lesní pozemky

PP se dobou platnosti musí shodovat s platností LHP, PP je pro LHP (LHO) závazným podkladem, zpracovává se podrobný plán opatření podle porostních skupin.

Nelesní pozemky

Délka trvání PP podle dynamiky vývoje chráněných ekosystémů, delší i kratší období než 10 let. Pokud jsou na území MZCHÚ lesní i nelesní plochy a přizpůsobit dobu trvání PP době trvání LHP.

Projednaný a schválený PP je podmínkou pro:

  • realizaci všech naplánovaných zásahů v ZCHÚ

  • čerpání naplánovaných finančních prostředků k těmto účelům

  • usměrnění i ostatní činnosti v ZCHÚ, které nejsou zákonem zakázány ani limitovány bližšími podmínkami ochrany

  • je závazným podkladem pro LHP (LHO) a územně plánovací dokumentaci.

Realizace PP:

  • PP je pro orgán OP, který ho schválil, závazným úkolem od chvíle kdy vlastníci, nájemci stvrdili svůj souhlas s PP. Musejí strpět zásahy a způsoby obhospodařování na svých pozemcích daných PP n. musí upustit od svých plánovaných akcí, které by mohly s PP kolidovat.

 

PP není obecně závazným právním předpisem, tím je zřizovací vyhláška ZCHÚ (uvádí fakta, která byla v době vyhlášení – tedy zastaralá). PP reaguje na současný stav a doporučuje zásahy na určité období, nemůže změnit ochranný režim, přehlásit ZCHÚ či je rozšířit nebo zmenšit.

PP určuje po období své platnosti aktivní praktické zásahy ve prospěch předmětu ochrany či jiné využívání území.

Zásahy navržené v PP musí být dobře zdůvodněny, lokalizace zásahů také musí být přesná kvůli kontrole provádění i výsledků

Osnova plánu péče

1. Základní identifikační a popisné údaje o ZCHÚ = kategorie ZCHÚ, název, údaje o vyhlášení, územně-spr. příslušnost, příslušnost k Natura 2000

Dokument: Zásady pro kategorizaci chráněných území na základě managementu

2. Rozbor stavu ZCHÚ s ohledem na předmět ochrany = stručný popis území+přír. poměry, přehled ZCH druhů, historie využívání území=negativní i pozitivní vlivy ze všech oborů činnosti, škodlivé vlivy, recentní ohrožení, současný stav a přehled dílčích ploch, dosavadní zásahy a další postup, stanovení prioritních zájmů v případě kolize, dlouhodobé cíle péče

3. Plán zásahů a opatření = návrh konkrétních zásahů a opatření k realizaci definovaných dlouhodobých cílů, péče o les, neles, rostliny (invaze), živočichy, o neživou přírodu; zaměření a vyznačení území, administrativní opatření (např.rozšíření území), omezení rekreace a sportu, návrh na výchovné využití, návrh na další výzkum a průzkumy

4. Závěrečné údaje = závěrečné údaje (tab.finančních nákladů, redukované + neredukované náklady, literatura, konzultace, použité mapové listy, seznam zkratek, jméno zpracovatele)

+ přílohy (některé povinné vždy, jiné jen pro lesní pozemky (standardizované jen pro lesnické zásahy).

Postup při zpracování a schvalování plánu péče uvádí § 38 zákona č.114/1992 Sb., §10 vyhlášky č.395/1992 Sb. a Vyhl. 60/2008 Sb. (závazný postup).)

Podklady:

Aktuální inventarizační seznam nebo speciální průzkumy - nutno vyhodnotit všechny odborné podklady a vždy provést terénní šetření.

Záznam o vyhodnocení účinků managementu dle předešlého PP.

Údaje orgánů státní správy a dalších subjektů = cenné informace (dobývací prostory, vodohospodářská díla, dokumentace staveb, územně plán dokumentace, honitby)

Postup při zpracování:

V kap. 1 – větší důraz na parcelní vymezení a identifikaci vlastníků, souhlas vlastníků se zásahy a lokalizace zásahů -- závady ve vymezení ZCHÚ.

V kap. 2 – předměty ochrany a jejich význam se mohou lišit od původních ve zřizovacích listinách i od minulých PP; uvádí se současný stav a přírodní podmínky ve vztahu k předmětu ochrany

Povinné a nepovinné přílohy PP, mapy opatřené legendou, měřítkem, č. a název map. listu, na mapy jen aktuální údaje -- vše v Osnově

Lesní pozemky: mapové přílohy -- aktuální lesnické mapy 1:10 000

Nelesní plochy: na podkladu mapy 1: 5000 nebo podrobnější (1: 2880)

Trvalé monitorovací plochy označit v terénu nejlépe kovovými trubkami, které se dají dohledat detektorem kovů, tohle místo je vhodné zaměřit GPS, zakreslit do mapy a v textu uvést hodnoty GPS.

ZCHÚ nejlépe rozčlenit podle předmětu ochrany (dle typu vegetace) na dílčí plochy, k nim se přiřazují speciální zásahy (typ managementu). AOPK pověřena metod řízením a koordinací zpracování PP; všechny PP trvale archivovány v dokumentaci ústředního pracoviště v Praze

 

Projednání a schvalování plánu péče:

Postup:

stanoven v § 38 zákona 114 o ochraně přírody a ve Směrnici MŽP. Oznámení o možnosti seznámit se s plánem péče je zveřejněno na portálu veřejné správy a na úředních deskách obcí. Orgán ochrany přírody plán péče schvaluje až po projednání a protokolárním vypořádání připomínek vlastníků, obcí a krajů. Plány péče se schvalují zpravidla na období 10 (15) let a jejich realizaci zajišťují příslušné orgány ochrany přírody.

Návrh PP:

následuje připomínkování, projednání a schválení. Pro lesní porosty se PP zpracovává v návaznosti na LHP, příp. ke změnám v LHP; předkládá se nejpozději k základnímu šetření (protokolu) k obnově LHP n. lépe na konci roku, předcházejícího zákl šetření; předat podklady nejpozději při zákl protokolu !

Projednávání návrhu PP má obecně dosáhnout vzájemného sladění všech zájmů v ZCHÚ a vyloučit případné kolize.

Návrh PP projedná příslušný OOP s těmito subjekty:

vlastníci a nájemci pozemků, obce v jejichž územní působnosti je ZCHÚ

dotčené orgány státní správy a dalšími subjekty (úřady měst, správci vodních toků, nájemci honiteb, klub českých turistů, majitelé komunikací v ZCHÚ, rozvodné sítě, zájmové spolky atd.

návrhy PP pro NPR a NPP předají zpracovatelé k posouzení AOPK Praha --dig podoba+přílohy, posouzení do 8 týdnů, pak je postoupí ke schválení MŽP. Pokud připomínky, je možné i osobní jednání, vrácení k přepracování n. i společné terénní šetření. Nutné odevzdávat ½ roku před termínem!

Pro PP + PR není posouzení AOPK povinné, pokud posoudí, tak ve lhůtě do 8 týdnů.

Legislativa

zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

vyhl. č. 395/1992 Sb.

vyhl. č. 60/2008

Metodika

1999 - AOPK

2003 (MŽP – 2004)

dnes - Aktualizovaná osnova pro zpracování plánů péče

Orgány státní správy – zadavatelé

Kategorie národní – MŽP

PP a PR mimo VZCHÚ – Krajské úřady

VZCHÚ – Správy CHKO a NP