Journal of Landscape Management

 

The journal publishes original scientific papers, review articles and reports from the field of landscape management, water management, forest management, forest engineering. The journal was founded in 2010. Two issues are published annually. Publisher is the Mendel University in Brno, editor is Department of landscape management, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno (Zemědělská 3, 613 00 Brno).

Papers are published in English and are fully recensed by the independent reviewer.The author is fully responsible for the originality of the paper and formal correctness. By submitting an article to publication, the author agrees that the work has not been published in another periodics.

Editors board:

prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr, Mendel University in Brno, Czech Republik

prof. Dr. Ing – habil. Detlev Aigner, Technical University Dresden, Germany

prof. Ing. Ilja Vyskot, Mendel University in Brno, Czech Republic

prof. Ing. Matúš Jakubis, Ph.D., Technical University Zvolen, Slovak Republic

doc. Ing. Martina Zeleňáková, Ph.D., Technical University in Košice, Slovak Republic

doc. dr. sc. Tibor Pentek, Forestry Faculty, Zagreb University, Zagreb, Croatia

doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D., Mendel University in Brno, Czech Republic

Dr. Zoltán Gribovszki, Ph.D., Faculty of Forestry, University of West Hungary, Szopron, Hungary

 

Executive editor

Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D., Mendel University in Brno, Czech Republic


Papers intended for publication should be sent in electronic version to e-mail: JLM.LDF@mendelu.cz

 

Please send the reviews signed and scanned by the e-mail (jitka.fialova@mendelu.cz) and thereafter by mail:

Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.

Department of Landscape Management

LDF MENDELU in Brno

Zemědělská 3

61300 Brno

Czech Republic

 

Instructions to authors

Paper review form in English

Publication ethics and malpractise statement

 

 


 

Periodikum „Journal of Landscape Management“ publikuje původní vědecké práce, odborné články a rešerše z oblasti managementu krajiny, vodního hospodářství, lesního hospodářství a lesního inženýrství. Časopis vznikl v roce 2010 a vychází dvakrát ročně.Vydavetelem je Mendelova univerzita v Brně, editorem Ústav tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně (Zemědělská 3, 613 00 Brno).

Příspěvky jsou přijímány a publikovány v anglickém jazyce a jsou recenzovány nezávislým recenzentem. Autor je plně odpovědný za původnost práce a formální správnost. Zasláním článku k publikaci se autor zavazuje, že práce nebyla publikována v jiném periodiku.

Časopis byl pro rok 2014 zařazen na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.


Redakční rada:

prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr, Mendelova univerzita v Brně, Česká republika

prof. Dr. Ing – habil. Detlev Aigner, TU Dresden, Spolková republika Německo

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc., Mendelova univerzita v Brně, Česká republika

prof. Ing. Matúš Jakubis, Ph.D., Technická univerzita Zvolen, Slovenská republika

doc. Ing. Martina Zeleňáková, Ph.D., TU Košice, Slovenská republika

doc. dr. sc. Tibor Pentek, Forestry Faculty, Zagreb University, Zagreb, Chorvatsko

doc. Ing. Petr Hrůza,Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Česká republika

Dr. Zoltán Gribovszki, Ph.D., Faculty of Forestry, University of West Hungary, Szopron, Maďarsko

 

Výkonná redaktorka:

Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Česká republika

 

Autorské příspěvky prosím zasílejte v elektronické podobě v programu Microsoft Word na adresu: JLM.LDF@mendelu.cz

 

Vypracované posudky s podpisem odesílejte naskenované na adresu jitka.fialova@mendelu.cz a poštou na korespondeční adresu

Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.

Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny

LDF MENDELU v Brně

Zemědělská 3

61300 Brno

..

 

Pokyny pro autory

Formulář posudku v českém jazyce

Formulář posudku v anglickém jazyce

Etický kodex a pravidla publikování

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

.