Rekreace a ochrana přírody.. 2010

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,

jménem Ústavu tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně si Vás dovolujeme pozvat na konferenci

„Rekreace a ochrana přírody“


pořádanou pod záštitou Mgr. Michala Haška hejtmana Jihomoravského kraje

ve spolupráci s AOPK ČR - Správou CHKO Moravský kras, Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny, ČeMBA, Klubem českých turistů, Správou jeskyní ČR a Českou společností krajinných inženýrů.


Konference se uskuteční 5. - 6. května 2010

ve Společenském a vzdělávacím centru zámku ve Křtinách.

Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 2 kreditními body.


Tematické členění konference do okruhů vychází ze členění ochrany přírody na obecnou a zvláštní. Zahrnuje mj. témata:

 

 • Využívání přírodních fenoménů (zejména zvláště chráněných částí přírody) k podpoře regionálního rozvoje
 • Složky rekreačního potenciálu území – krajinný ráz, dřevinná vegetace, vodní prvky v krajině a další
 • Poškozování chráněných částí přírody rekreační utilizací – příklady a návrhy řešení, zkušenosti
 • Národní parky a rekreace – synergie a střety
 • Přírodě šetrné způsoby cestovního ruchu a rekreace
 • Rekreační funkce a využívání lesních ekosystémů
 • Rekreační využívání dopravní sítě
 • Rekreační využívání území a vliv hodnocení dopadů na životní prostředí (EIA, SEA, biologické hodnocení)
 • Náhrady vlastníkům za rekreační využívání území – sanace škod, údržba
 • Bezpečný pohyb rekreantů v územích s bezzásahovým režimem
 • Rekreace a jeskyně
 • Prezentace a zpřístupnění chráněných území osobám s pohybovým či tělesným omezením

 

 


 

Sborník z konference lze stáhnout ZDE.

The conference proceeding can be downloaded HERE