RaOP conferences/Konference RaOP

The international scientific RaOP Conference provides a platform to discuss new trends in recreational utilisation of the landscape, components of the recreational and tourist potential of the territory, impact of the utilisation (EIA), the use of the natural phenomena to support the regional development, environmental education, new trends in the recreational use of the landscape etc.

Indexing of the conference proceeding:

Scopus - 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Web of Science - 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018


Mezinárodní vědecká konference RaOP je unikátní platformou pro prezentaci trendů v oblastech rekreačního využívání krajinného prostoru, vlivu hodnocení dopadu na životní prostředí, využívání přírodních fenoménů k podpoře regionálního rozvoje, environmentální vzdělávání, nové trendy v oblasti rekreačního využívání krajiny a další.

Sborníky byly evaluovány na umístěny na:

Scopus - 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Web of Science - 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 

Information for each conference are on the separate webpage - connected to the year of the conference.

 • circulars
 • registration form
 • template for abstract
 • template for the article


Informace ke každému ročníku konference lze nalézt na samostatné webové stránce.

 • cirkuláře
 • registrační formulář
 • struktura abstraktu
 • struktura článkuPublication Ethics - valid from January 1st 2015

Publication Ethics and Malpractice Statement for the international scientific RaOP Conference

The editor-in-chief of the conference is responsible for, among other, preventing publication malpractice. Unethical behavior is unacceptable and RaOP does not tolerate plagiarism in any form.

All authors and co-authors who submit their contributions to proceedings of the RaOP conference agree with publishing of their reviewed texts on www pages of the RaOP conference and with submission of the conference proceedings containing their fulltext contributions in order to be evaluated for coverage in international scientific databases.

Editors, authors, and reviewers are to be fully committed to good publication practice and accept the responsibility for fulfilling the following duties and responsibilities:

I DUTIES OF THE EDITOR

 1. Publication Decisions: The editorial board can accept the contribution, reject it or send it back for modifications. The editorial board initially examines the originality of the contribution and its suitability for inclusion in an appropriate section.
 2. Review of Contributions:After the contribution passes the test of originality and suitability for one of the conference section, it is forwarded to at least two independent reviewers for single-blind peer review (the authors do not know the identity of the reviewers). The process is as follows:
  • Formal control within which the first reviewer assesses the compliance to the guidelines for authors.
  • Next, the content as such is evaluated by the second (and the third, if applicable) reviewer; the expert review takes place only in case the contribution has successfully passed the formal control.

  Each reviewer will fill in the evaluation form with recommendation – the first reviewer: to accept the contribution for further evaluation or to modify or to reject it for formal reasons, the second reviewer: to publish the contribution or to modify or to reject it.

  Editor treats reviewers’ evaluations with appropriate dignity. Likewise, the editor considers all possible conflicts of interests the reviewer might have. Should the reviewer make an error, it is dealt with at the level of the editorial board.

 3. Fair Review: The editor ensures that each contribution received is evaluated based on its intellectual content without regard to authors’ sex, gender, race, religion, citizenship, etc.
 4. Confidentiality: The editor must not disclose any information about a submitted contribution to anyone other than the corresponding (first) author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.
 5. Disclosure and Conflicts of Interest: The editor must not use unpublished materials, disclosed in submitted contribution for his/her own research, without prior written consent of the author(s).

II DUTIES OF THE AUTHORS

 1. Reporting Standards: Authors of reports of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the contribution. A contribution should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are unacceptable.
 2. Originality: Authors must ensure that their work is entirely original.
 3. Multiple, Redundant, or Concurrent Publications: Authors must not publish the submitted contributions or its parts in its form, content and scope in other journal or conference proceedings. However, presentation in another manner is possible.
 4. Acknowledgement and Sources: Proper acknowledgment of the work of others must always be given. Authors should cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work.
 5. Authorship of the Contribution: Authorship should be limited to those who have made a significant involvement to the conception, design, execution, or interpretation of the contribution. All those who have made significant assistances should be listed as co-authors.
 6. Disclosure of Financial Support: All sources of financial support, if any, must be disclosed.
 7. Fundamental errors in published work: When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author’s obligation to promptly notify the editor or publisher and cooperate to retract or correct the contribution.

III DUTIES OF REVIEWERS

 1. Manuscript Quality: Peer review assists the editor in making editorial decisions and through anonymous communications with the authors may also assist the author in improving the contribution.
 2. Confidentiality and Conflicts of Interests: Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers must reject to consider contributions in which they have conflicts of interest.
 3. Acknowledgement of Sources: Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors and bring it to the attention of the editor and/or the author(s).
 4. Standards of Objectivity: Reviews must be conducted objectively. Personal criticism of the author is inappropriate. Reviewers must express their views clearly with supporting arguments.
 5. Promptness: If a reviewer believes it is not possible for him/her to review the research reported in a contribution within the designated guidelines, or within stipulated time, he/she must notify the editor, so that the accurate and timely review can be ensured.Publikační etika - platná od 1.1.2015

Prohlášení o zásadách publikační etiky pro mezinárodní vědeckou konferenci RaOP

Za dodržování etického kodexu při publikování zodpovídá hlavní editor. Konference RaOP netoleruje jakoukoliv formu plagiátorství a neetického chování.

Autoři a spoluautoři, kteří zašlou článek do sborníku příspěvků z konference RaOP, souhlasí s umístěním recenzované verze textu na WWW stránkách konference a s odesláním sborníku fulltextových příspěvků k evaluaci pro zařazení do mezinárodně uznávaných vědeckých databází.

Editoři, autoři a oponenti příspěvků se zavazují dodržovat pravidla správné publikační praxe a berou na sebe zodpovědnost za plnění následujících povinností:

I Povinnosti editora

 1. Rozhodnutí o přijetí příspěvku – přijmout, vrátit k přepracování nebo odmítnout příspěvek může redakční rada, která nejprve zhodnotí originalitu a vhodnost zařazení příspěvku do sekce.
 2. Oponování příspěvku– probíhá způsobem „single-blind review“ (jména oponentů autoři neznají). V případě, že příspěvek splní základní podmínky původnosti a vhodnosti pro jednu ze sekcí konference, zajistí editor evaluaci příspěvku nejméně dvěma oponenty následujícím postupem:
  • formální kontrola – oponent hodnotí dodržení aktuálních Pokynů pro autory příspěvků,
  • zhodnocení obsahu z hlediska odbornosti – oponent/oponenti hodnotí odbornou úroveň příspěvku.

  Odborná oponentura je možná pouze v případě, že příspěvek splňuje formální požadavky.

  Každý z oponentů vypracuje hodnotící formulář s doporučením – první oponent k postoupení/přepracování/zamítnutí příspěvku z formálních důvodů, druhý (případně další odborný oponent) k přijetí/vrácení/nepřijetí příspěvku k publikování.

  Editor zachází s posudky oponentů s patřičnou vážností, stejně tak posuzuje i všechny možné aspekty konfliktu zájmů. V případě, že dojde k pochybením na straně oponenta, řeší se situace na úrovni redakční rady.

 3. Objektivita posouzení – editor zajistí, že každý příspěvek bude hodnocen na základě intelektuálního obsahu bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost, státní příslušnost apod.
 4. Důvěrnost informací – editor nesmí předávat informace o nabídnutých příspěvcích nikomu, kromě korespondenčního autora, oponentů, potenciálních oponentů a vydavatele.
 5. Střet zájmů – editor nesmí použít nezveřejněné materiály a informace obsažené v rukopisech pro svůj vlastní výzkum bez předchozího písemného souhlasu autora/autorů.

II Povinnosti autorů

 1. Prezentace výsledků – autoři prezentují výsledky výzkumu s maximální možnou přesností a objektivitou. Práce by měla obsahovat všechna podstatná data a informace umožňující reprodukovat výzkum. Jakékoli zkreslování či úmyslné zkreslování výsledků je pokládáno za neetické a neakceptovatelné.
 2. Originalita – autoři se zavazují, že jejich práce je původní.
 3. Další, duplicitní, nebo souběžné publikování – autoři nesmí v rozsahu, formě a obsahu publikovat práci v jiném periodiku nebo sborníku. Prezentace výsledků jiným způsobem není vyloučena.
 4. Zdroje a poděkování – autoři jsou povinni citovat veškeré práce, které ovlivnili jejich publikaci a učinit poděkování všem, kteří jejich práci ovlivnili či jinak pomohli jejímu vzniku.
 5. Autorství a spoluautorství – autorství je omezeno pouze na osoby, které měly podíl na přípravě a zpracování publikace. Všechny tyto osoby mají být uvedeny jako spoluautoři.
 6. Grantová/projektová podpora – autoři jsou povinni uvést všechny zdroje financování výsledků jejich výzkumu (pokud jsou).
 7. Zásadní chyby v publikovaných příspěvcích – pokud autor objeví významnou chybu nebo nepřesnost v publikované práci, musí okamžitě uvědomit editora a spolupracovat na nápravě.

III Povinnosti oponentů

 1. Kvalita příspěvku – oponenti napomáhají editorovi při jeho rozhodování a prostřednictvím anonymní komunikace s autory pomáhají zvýšit kvalitu článku.
 2. Mlčenlivost a střet zájmů – veškeré informace a myšlenky získané během oponentního řízení musí zůstat důvěrné a nesmí se použít k osobnímu prospěchu. Oponent musí odmítnout oponovat příspěvky, u nichž může dojít ke zjevnému střetu zájmů.
 3. Reference – oponenti mohou objevit další relevantní publikované práce, které nejsou citovány autory a upozornit na jejich existenci.
 4. Objektivita posouzení – posudky musí být vypracovány objektivně. Subjektivní postoj oponenta je nevhodný. Oponenti musí podpořit své názory argumenty.
 5. Zpracování posudků – pokud si je oponent vědom toho, že není schopen zpracovat posudek do stanoveného termínu a podle všech pokynů, musí tuto skutečnost oznámit editorovi, který zajistí včasné vypracování posudku.