Základní pojmy

REKREACE - činnost člověka v krajinném prostředí, kterou realizuje ve svém volném čase a která slouží k regeneraci jeho fyzických a duševních sil

Rekreace je předmětem zkoumání vědí disciplíny REKREOLOGIE

KRAJINNÁ REKREOLOGIE studuje rekreační účinky krajinného prostoru. Řeší rekreační potenciál krajiny a rekreační požadavky společnosti na jeho využívání. Hodnotí limity rekreačního využívání krajiny a zabývá se trvale udržitelným rozvojem rekreačního potenciálu

REKREAČNÍ DOSTUPNOST ÚZEMÍ – vzdálenost místa rekreace vzhledem k jejímu času omezení

REKREAČNÍ ATRAKTIVITA ÚZEMÍ – souhrn rekreačně vysoce vhodných přírodních, historických, kulturních a sociálních podmínek území

.REKREAČNÍ KAPACITA ÚZEMÍ – únosnost krajiny podle jejího rekreačního zatížení

.REKREAČNÍ POTENCIÁL ÚZEMÍ – souhrn ekologických, vegetačních, kulturních a sociálních faktorů určujících maximální schopnosti působení území na rekreační aktivity člověka

.REKREAČNÍ EFEKT ÚZEMÍ – míra vytížení potenciálních rekreačních schopností území

.REKREAČNÍ ÚNOSNOST ÚZEMÍschopnost území unést reprezentativní soubor na ní provozovaných rekreačních aktivit

.REKREAČNÍ INFRASTRUKTURA - prvky umožňující rekreační utilizaci území – zpřístupnění, ubytovací a pohostinské kapacity, informační centra ajVybrané základní pojmy ve vztahu ke krajinné rekreologie dle  Zelenky a Páskové (2002).

Ucelená verze je dostupná na webových stránkách udržitelného cestovního ruchu


EKOLOGICKÁ ÚNOSNOT ÚZEMÍ - angl. ecological carrying capacity = hodnota míry využití území udávající maximální úroveň dlouhodobé zátěže, se kterou se území (resp. v lidských sídlech prostranství) vyrovná bez trvalých následků. V CR udává maximální úroveň dlouhodobě chápané turistické zátěže, se kterou se prostranství vyrovná bez trvalých následků a jeho hodnota je tedy přímo úměrná hodnotám vypovídajícím o autoregulační schopnosti (pružnosti) daného ekosystému. Je využívána jako ukazatel zatížitelnosti v přírodních ekosystémech, také ale v člověkem ovlivňované kulturní krajině a v lidských sídlech při plánování aktivit člověka, mimo jiné i cestovního ruchu. Zjištěná hodnota této složky únosné kapacity by měla být směrodatnou především při zřizování parkovacích ploch na přístupových komunikacích v místech nástupu do řešených oblastí, například u vstupů do národních parků a jiných chráněných krajinných oblastí (CHKO) či do historického jádra města. Viz též biodiverzita, ekonomicky únosná kapacita, environmentální


GENIUS LOCI - angl. genius loci = holistický souhrn hmatatelných i nehmatatelných projevů historie i současnosti lokality, jedinečný a neopakovatelný, vytvářející svou kontinuální interakcí s duchovním světem návštěvníka nebo rezidenta jeho vícerozměrný dynamický vjem z dané lokality. Hledání a setkávání, ne pouhé navštěvování, vytváří podmínky pro dialog s genius loci místa. Pozitivní genius loci motivuje návštěvníky k opakované návštěvě. Genius loci může být pouze zprostředkován informační technologií, neboť ICT dokáže přenést pouze část charakteristiky místa


KULTURNÍ DĚDICTVÍ - angl. cultural heritage = stavby a skupiny staveb všeobecné hodnoty, umělecká díla, prostranství (místa) hodnotná z historického, estetického, etnologického a antropologického pohledu (definice UNESCO). Patří sem též imateriální dědictví, kulturní diverzita, tradice, jazyk, životní styl. Formování kulturního dědictví je umožněno mimo jiné existencí kolektivní paměti dané pospolitosti. V důsledku nepřiměřeného využívání kulturního dědictví v rámci kulturního cestovního ruchu může dojít k nastartování procesu komercializace zdrojů CR a/nebo folklorizace. Některé stavby, umělecká díla nebo místa se stávají součástí kulturního povědomí mnoha lidí – např. Eiffelova věž v Paříži. Srovnej přírodní dědictví. Viz též kulturní CR, kulturní atraktivita, kulturní diverzita Dny evropského dědictví, morfická rezonance, Seznam světového dědictví UNESCO, stezky dědictví, světové dědictví, Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví.


MIKROREGION - angl. microregion = region malého geografického měřítka. V praxi se zpravidla jedná o účelové mikroregiony sdružení obcí. V ČR jsou často vytvářeny za účelem získání společné podpory pro čerpání prostředků ze státních fondů a z fondů EU. V rámci rozvoje CR umožňují tyto mikroregiony efektivnější koordinaci rozvoje infrastruktury CR, návštěvnického managementu, regulace CR a marketingu CR, do mikroregionů se obce sdružují i pro možnost společného čerpání prostředků na rozvoj CR. Příkladem mikroregionu orientovaného na koordinaci CR je Svaz cestovního ruchu Mikulovsko.


PROGRAM OBNOVY VENKOVA - program MMR ČR na revitalizaci venkovského prostoru. Nástrojem je finanční podpora obcí v oblasti zlepšení infrastruktury, ochrany přírodního dědictví a kulturního dědictví, zavedení informační technologie, vytváření sítě cyklotras a realizace projektů v rámci integrovaných projektů venkovských mikroregionů. Viz též www.mmr.cz.


SWOT ANALÝZA - angl. tourism development concept = systematicky utříděná soustava názorů na rozvoj CR v dané destinaci, součást politiky CR a strategického plánování dané destinace. Jde o způsob nazírání a chápání cestovního ruchu prezentovaného ve formě osnovy, rozvrhu a plánu rozvoje. Účelem je navržení efektivních strategií, nástrojů a kontrolního mechanismu realizace cílů vytyčených destinačním managementem nebo nositeli politiky CR. Výstupem je dlouhodobý (10 – 20 let) program rozvoje CR v určité destinaci CR, klíčový podklad pro systematickou práci destinačního managementu. Koncepce rozvoje CR je podkladem pro řízení rozvoje destinace jako jednotného celku a předpokladem pro společné vystupování destinace navenek. Vychází z analýzy současného stavu CR v destinaci (viz SWOT analýza) a vyúsťuje v návrhy konkrétních aktivit (akční plány). Koncepce lokálního rozvoje CR by měla vycházet z koncepce regionálního rozvoje CR, která by měla navazovat na státní politiku rozvoje CR.


AGENDA 21 PRO CESTOVNÍ RUCH - též Agenda 21 pro průmysl cestovního ruchu; angl. Agenda 21 for the Travel & Tourism Industry = rozpracování Agendy 21 pro podmínky a specifika cestovního ruchu. Dokument v roce 1996 společně vypracovaly organizace WTO, WTTC a Earth Council pod úplným názvem "Agenda 21 pro průmysl cestovního ruchu: Směřování k environmentálně udržitelnému vývoji" (angl. Agenda 21 for the Travel & Tourism Industry: Towards Environmentally Sustainable Development). Mezi hlavní zásady uvedeného dokumentu patří: Cestovní ruch a cestování mohou pomoci lidem v dosažení zdravého a aktivního života v harmonii s přírodou, mohou přispět k zachování, ochraně a regeneraci zemského ekosystému, měly by být založeny na udržitelných vzorcích produkce a spotřeby a ochrana životního prostředí by se měla stát neoddělitelnou součástí procesu rozvoje CR. Cestovní ruch a cestování, mír, rozvoj a ochrana životního prostředí jsou vzájemně závislé.


AGROTURISMUS - též agrární CR, dovolená na statku; angl. agritourism, agrotourism, farm tourism, amer. agricultural tourism, farm stay tourism, vacation farm tourism = druh CR - turistické nebo rekreační pobyty na venkově na rodinných farmách, jejichž hlavní náplní je poznávání alternativního způsobu života v blízkém kontaktu s přírodou, přímá spoluúčast na zemědělských činnostech a aktivní odpočinek, pěší turistika a cykloturistika, poznávání původních technik výroby potravin, jízda na koni (viz jezdecký CR), chov hospodářských zvířat, krocení zvířat apod. Agroturismus je rozvíjen zejména v Evropě jako ucelený program (v německy mluvících zemích – "Urlaub auf Bauernhof", dále v Nizozemí a v Maďarsku), je součástí venkovského cestovního ruchu (často používáno nesprávně – agroturismus je užší termín).


CERTIFIKACE - angl. certification = proces ověření prokazující, že náležitě identifikovaný produkt, postup, kvalifikace pracovníka nebo služba jsou ve shodě s předepsanou normou nebo jiným normativním dokumentem, resp. ve shodě se specifikovanými požadavky. V CR typicky certifikace kvality poskytovaných služeb – ubytovací zařízení aj., dosažení kvalifikačních požadavků (průvodce CR, místní průvodce aj.), splnění environmentálních požadavků. Ne vždy je tento proces formálně označován jako certifikace, splňuje však rysy certifikace (přesná specifikace požadavků, autorita udělující osvědčení – ministerstva, magistráty, místní organizace atd.).


DEMARKETING - angl. demarketing = marketing zaměřený na snížení poptávky po produktu. V cestovním ruchu může být využit mimo jiné pro snížení poptávky po destinacích, kde byla překročena únosná kapacita území (např. redukce/vypuštění informací o dané destinaci z propagačního, mapového nebo jiného materiálu, přehnané zdůrazňování problémů v destinaci – např. velký počet návštěvníků, způsob značení v terénu – dostupnost atraktivit, informační toky v TIC). Příklady: cesta Lyke Wake ve Velké Británii je vypuštěna z topografických map; v oficiálních průvodcích není zmiňováno místo Lacock, které do vypuštění zmínky o něm navštěvovalo 500 000 návštěvníků ročně.


DESTINAČNÍ MANAGEMENT - angl. destination management = soubor technik, nástrojů a opatření používaných pří koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci, rozhodovacím procesu a regulaci CR v dané destinaci. Výsledkem takového procesu jsou udržitelné a konkurenceschopné produkty CR, společně sdílené logo, značka kvality, společný (sdílený) informační a rezervační systém, tvorba cenové politiky, provádění výzkumu a sběru statistických dat z oblasti CR, iniciace partnerství soukromého a veřejného sektoru CR i podpora vzniku profesních spolků, sdružení a organizací. Součástí destinačního managementu je návštěvnický management, model LAC a tzv. spektrum rekreačních příležitostí


ECEAT - zkratka z angl. European Center for Eco Agro Tourism = Evropské centrum pro ekoagroturistiku, nadace pro podporu ekoagroturismu se sídlem v Amsterodamu. Česká pobočka má URL = www.eceat.cz/ a název ECEAT CZ, vydala mimo jiné publikace Stezky dědictví (mapy českého přírodního, kulturního a technického dědictví) a Venkovský průvodce (ubytovací zařízení na venkově).


EFEKT TURISTICKÉ PASTI - angl. effect of tourism trap = negativní působení neregulovaného CR, který svými podnikatelskými aktivitami znehodnocuje svůj vlastní kapitál (kulturní a přírodní hodnoty destinace a tím i předpoklady pro svůj ekonomicky, ekologicky i společensky udržitelný rozvoj. Intenzita dopadu tohoto efektu je dána zejména následujícími faktory: relativní návštěvnost (vztažená na počet obyvatel), sezónnost, zranitelnost ekosystémů, míra ekonomické závislosti rezidentů na CR a míra regulace CR. Tento sebedestruktivní jev může výrazně ovlivňovat životní cyklus destinace.


EKOTURISMUS - angl. ecotourism = forma CR, jejíž účastníci jsou motivováni využitím chráněných výtvorů přírody, přírodních rezervací, kulturních památek a akcí, národních parků, dalších přírodních atraktivit, souhrnně biosféry a antroposféry (člověkem modelované životní prostředí tak, aby nebyly cestovním ruchem nadměrně narušovány. Blízkými termíny jsou udržitelný CR (angl. sustainable tourism) a odpovědný CR (angl. responsible tourism), přírodně-orientovaný CR. Pro ekoturismus jsou typické ekoturistické aktivity (angl. ecotourism activities) – podle různé klasifikace více než 80 různých aktivit s relativně malým vlivem na ekosystémy: pěší turistika, fotografování, pozorování volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, jízda na kajaku, účast na kulturních akcích, montanistika, cykloturistika, dílny hlubinné ekologie, survival, pozorování ptactva aj.


ETNICKÝ CESTOVNÍ RUCH - angl. ethnic tourism = forma CR, která zahrnuje: 1. cestování s motivem návštěvy své původní vlasti (vlasti rodičů, prarodičů – cesty Američanů do Irska, Polska, na Slovensko) – viz též krajanský CR, 2. návštěvy zajímavých národností s cílem sledování jejich zvyků a způsobu života (Laponci v severní Skandinávii, domorodí obyvatelé v Austrálii, Kečuánci v Peru) – je označován jako etnografický cestovní ruch.


FYZICKY ÚNOSNÁ KAPACITA - angl. physical carrying capacity = hodnota určující maximální zátěž, kterou může daný objekt či prostranství pojmout, aniž by došlo k jeho fyzické destrukci. Jedná se o nejvyšší možnou zátěž (zpravidla danou počtem osob), kterou může systém daného objektu či prostranství snést nárazově, avšak opakování či pravidelnost takovéto zátěže mu může způsobit nenávratné škody. Tyto hodnoty lze poměrně snadno zjistit pro uzavřené objekty typu jeskynních prostor či areálu zámeckých zahrad, interiér historických budov atd., o něco složitější je to u volných prostranství, například krasových oblastí, středisek zimních a letních sportů či okolí vodních ploch. Jedná se o ukazatel pouze orientačního charakteru, o výchozí hodnotu, všechny ostatní složky únosné kapacity mají hodnotu nižší a jsou tedy směrodatnější. Viz též ekologicky únosná kapacita, ekonomicky únosná kapacita, psychologicky únosná kapacita, socio-kulturně únosná kapacita, únosná kapacita.


GENEREL CESTOVNÍHO RUCHU - angl. tourism development plan = součást územně plánovací dokumentace, která řeší podrobně otázky územního rozvoje jednotlivých složek osídlení, zejména bydlení, průmyslu, zemědělství, dopravy, technických sítí a služeb, občanské vybavenosti, zeleně, rekreace a cestovního ruchu. Zpracovává se, je-li nutno prohloubit řešení určité složky osídlení navržené v územně plánovací dokumentaci. Je podkladem pro územní rozhodování a pro zpracování dalších kategorií nebo stupňů územně plánovací dokumentace.


GREEN MANAGEMENT - angl. hotel GM = „zelený management“, filozofie, technologie a metodika řízení hotelu, zaměřená na optimalizaci vlivu provozu hotelu na životní prostředí. Hlavní oblasti zájmu: šetření materiálem, energií, zdroji, šetrné a úsporné řešení provozních potřeb, redukce zatěžujících faktorů. Národní federace hotelů a restaurací (NFHR) vydala pro ČR v roce 1996 celostátně dostupný metodický materiál a každoročně vyhlašuje hotel s nejlepším green managementem.


INDIKÁTORY UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU - angl. indicators of sustainable development of tourism = indikátory udržitelného rozvoje, které pro specifika cestovního ruchu zpracovala WTO. Mají dvě formy – klíčové indikátory využitelné univerzálně ve všech destinacích (ochrana území, stres, intenzita užívání, sociální dopady, kontrola rozvoje, odpadové hospodářství, proces plánování, kritické ekosystémy, spokojenost spotřebitelů, spokojenost místních obyvatel, příspěvek CR místní ekonomice, únosná kapacita, tlak na místo, atraktivnost), a specifické indikátory pro vybrané typy destinací – pro malé ostrovy (zjišťování kapitálových toků, hodnota zahraničního vlastnictví, místní pracovní místa vytvářená cestovním ruchem, dostupnost čisté vody, dostupnost elektřiny, viz SIDS), chráněná území (rychlost reprodukce klíčových druhů, biodiverzita, změna složení druhů, intenzita CR, lidská populace v území a jeho okolí, aktivity lidí v území a v jeho okolí, míra pytlačení v území, nebezpečí – interakce lidé/zvířata, lidé/lidé) atd.


KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU - angl. tourism development concept = systematicky utříděná soustava názorů na rozvoj CR v dané destinaci, součást politiky CR a strategického plánování dané destinace. Jde o způsob nazírání a chápání cestovního ruchu prezentovaného ve formě osnovy, rozvrhu a plánu rozvoje. Účelem je navržení efektivních strategií, nástrojů a kontrolního mechanismu realizace cílů vytyčených destinačním managementem nebo nositeli politiky CR. Výstupem je dlouhodobý (10 – 20 let) program rozvoje CR v určité destinaci CR, klíčový podklad pro systematickou práci destinačního managementu. Koncepce rozvoje CR je podkladem pro řízení rozvoje destinace jako jednotného celku a předpokladem pro společné vystupování destinace navenek. Vychází z analýzy současného stavu CR v destinaci (viz SWOT analýza) a vyúsťuje v návrhy konkrétních aktivit (akční plány). Koncepce lokálního rozvoje CR by měla vycházet z koncepce regionálního rozvoje CR, která by měla navazovat na státní politiku rozvoje CR.


MARKETING DESTINACÍ - též cíl cesty; angl. destination = místo navštívené účastníkem cestovního ruchu. Pro mezinárodní návštěvníky je destinací buď celá navštívená země, nebo její některý region, případně město. Termín destinace je často používán relativně volně. V některých zemích je území rozděleno do turisticky, historicky nebo administrativně souvisejících destinací (turistických regionů, turistických marketingových regionů – např. Česká republika) s tvorbou a propagací společného turistického produktu regionu a případně i zpracováním statistik CR.


MĚKKÝ CESTOVNÍ RUCH - angl. soft tourism = druh cestovního ruchu, který minimalizuje vliv aktivit spojených s cestovním ruchem na místní komunitu a životní prostředí. Základními principy jsou maximální zapojení místních zdrojů (suroviny, lidé, know-how, tradice, kultura aj.) a malokapacitní cestovní ruch.


NAUČNÁ STEZKA - angl. nature (instructive) trail = stezka zřizovaná na přírodně nebo kulturně zajímavých místech s vyznačením zajímavých míst, s tabulemi s popisem místní flóry a fauny, kulturních památek. Zřizuje se pro pěší turisty (cykloturisty), pro vodáky, nově i pro jezdce na koních. Na stezce může působit místní průvodce. První vodácká naučná stezka v ČR vedla údolím Berounky.


PSYCHOLOGICKY ÚNOSNÁ KAPACITA - též percepční kapacita; angl. psychological carrying capacity = hodnota míry využití prostranství, která zahrnuje subjektivní ukazatele indikující maximální stupeň rozvoje cestovního ruchu (intenzity návštěvnosti), který je ještě kompatibilní s určitým typem turistického zážitku vyhledávaným v daném objektu či prostranství (viz Obr. 94 – jak snižuje množství návštěvníků a aut zážitek z návštěvy pláže?). Hodnoty těchto ukazatelů do značné míry závisí na vymezení žádoucích forem cestovního ruchu, ale také na dosavadních zkušenostech a očekávání návštěvníků. Měření hodnot psychologicky a socio-kulturně únosné kapacity, respektive koeficientu profilu, kterým se tyto hodnoty upraví, tedy vyžaduje pravidelná provádění dotazníkových šetření i standardizovaná pozorování chování návštěvníků i rezidentů, řízených rozhovorů s klíčovými osobnostmi místního průmyslu cestovního ruchu a zjišťování mentálních map.


RAJONIZACE CESTOVNÍHO RUCHU - angl. tourist region = jeden z typů regionů, který může být vymezen jako homogenní region (území relativně homogenní z hlediska předpokladů pro realizaci CR – typů atraktivit CR, dostupností a úrovní infrastruktury CR) nebo heterogenní region. Z pojetí homogenních regionů vycházela v minulosti v České republice provedená tzv. Rajonizace cestovního ruchu. Příkladem homogenního regionu je CHKO s předpoklady pro přírodní CR. Příklady pro heterogenní region: atraktivita CR a její infrastrukturální zázemí – např. světoznámá atraktivita Machu Picchu a její mnoho kilometrů vzdálené infrastrukturální zázemí; středisko zimních sportů představující vlastní lyžařský areál a jeho infrastrukturální zázemí.


REGULACE CESTOVNÍHO RUCHU - angl. regulation of tourism = žádoucí soustavný proces, jehož cílem je usměrňování rozvoje CR tak, aby byl dlouhodobě udržitelným. Základním předpokladem a nástrojem je kvalitní územní plán, národní i místní legislativa, vlastní kontrolní mechanismy v rámci regionálního či lokálního strategického plánování rozvoje (nejen) CR. Vhodné techniky regulace podnikatelských aktivit v CR představují evaluační (hodnotící) a certifikační systémy asociací CR, destinační management, vládní dotační programy, doporučení a metodické pomůcky apod. Instrumenty regulace návštěvníků jsou např. návštěvnický management, přístupový management.


TURISTIFIKACE - angl. turistification = více či méně pozvolný proces vytlačování základních funkcí sídla (obytná, obslužná, rekreační, hospodářská), které se stává destinací CR jako výsledek monokulturní hospodářské funkce cestovního ruchu. Preferováno je uspokojování potřeb návštěvníků destinace na úkor každodenních potřeb a životního stylu rezidentů. Viz též hostitelská komunita, turistická funkce, inscenizace, folklorizace, Turistická iritace, komodifikace zdrojů cestovního ruchu, efekt turistické pasti, demonstrační efekt, socio-kulturně únosná kapacita, autenticita, genius loci, životní cyklus destinace, Maslowova pyramida potřeb, zbytná potřeba, externality, duální společnost, komercializace zdrojů CR